Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Ενδιαφέροντα Applets


ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

http://www.walter-fendt.de/ph11e/springpendulum.htm Ταλάντωση ενός σώματος σε κατακόρυφο ελατήριο με γραφικές παραστάσεις της απομάκρυνσης-ταχύτητας – επιτάχυνσης-δύναμης –ενέργειας

http://users.ntua.gr/ytheod/kymatiki/shm2.htm Ταλάντωση σε οριζόντιο ελατήριο με τις αντιστοιχες γραφικές παραστάσεις.

http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/pendel2.html Για όσους χρησιμοποιούν κύκλο αναφοράς ή στρεφόμενα διανύσματα στις ταλαντώσεις.

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/con_mlineal/muelle1/muelle1.htm Ισπανικό site με πολύ καλή μαθηματική ανάλυση. Περιγράφει την πλαστική κρούση ενός σώματος με ένα άλλο που βρίσκεται στερεωμένο σε κατακόρυφο ελατήριο και την α.α.τ που ακολουθεί.

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/oscilaciones/mas/mas.htm Η γραφική παράσταση της δυναμικής ενέργειας α.α.τ σε σχέση με την απομάκρυνση και η περιοδική μετατροπή της σε κινητική.

http://www.walter-fendt.de/ph11e/osccirc.htm Κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων.(Προσοχή η γραφική παράσταση i-t είναι αντίστροφη από οτο στο σχολικό βιβλίο. Εδώ μπορούμε να πούμε οτι ο κατασκευαστής του applet προφανώς θεωρεί θετικό το ρεύμα όταν αυτό κατευθύνεται προς τον αρχικά φορτισμένο αρνητικά οπλισμό του πυκνωτή)

http://users.ntua.gr/ytheod/kymatiki/shm3.htm Φθίνουσες ταλαντώσεις με δυνατότητα επιλογής της τιμής του b.

http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/damped/d.htm Φθίνουσες ταλαντώσεις

http://www.walter-fendt.de/ph11e/resonance.htm Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Μπορούμε να επιλέξουμε διαφορετικές τιμές του b , της μάζας του ταλαντωτή , της σταθεράς του ελατηρίου και της κυκλικής συχνότητας του διεγέρτη. Έχει γραφικές παραστάσεις της απομάκρυνσης και του πλάτους.

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/radio/index.html Ραδιοφωνικός δέκτης. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις σε κύκλωμα L-C

http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=48 Διακρότημα. ‘Εχει γεννήτριες συχνοτήτων με παραπλήσιες συχνότητες με τη βοήθεια των οποίων ακούμε διακροτήματα. Επίσης χρησιμεύει σαν άσκηση γιατί έχει γεννήτριες άγνωστης συχνότητας .Μετρώντας την περίοδο του διακροτήματος που δημιουργείται με την γεννήτρια άγνωστης συχνότητας και μία γνωστής να υπολογίσουμε τις τιμές της άγνωστης συχνότητας.

http://www.walter-fendt.de/ph11e/beats.htm Διακρότημα με γραφικές παραστάσεις.

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/coriolis1/coriolis1.htm Κάτι extra. Σύνθεση κυκλικής κίνησης και ταλάντωσης.

ΚΥΜΑΤΑ

http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/welle01.html Διαμήκη και εγκάρσια κύματα. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της συχνότητας και της ταχύτητας διάδοσης.

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=14 Διαμήκη και εγκάρσια κύματα.

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=13 Εγκάρσιο κύμα. Απαντά στην αδυναμία των μαθητών να κατανοήσουν προς τα πού κινείται ένα μόριο του μέσου όταν σ’αυτό διαδίδεται ένα κύμα.

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/ondaArmonica/ondasArmonicas.html#Ondas%20transversales%20en%20una%20cuerda Συνδέει την αρμονική ταλάντωση της πηγής με την δημιουργία εγκάρσιου ή διαμήκους κύματος.

http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaEd/e-wave1.html Αρμονική ταλάντωση , κύκλος αναφοράς ,κύμα . Όλα σε ένα.

http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaEd/e-wave2.html Η αρχή της επαλληλίας.

http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaEd/e-wave3.html Πάλι η αρχή της επαλληλίας αλλά με αντίστροφους τριγωνικούς παλμούς.

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=15 Συμβολή 2 κυμάτων στην επιφάνεια υγρού. Επιλέγοντας ένα σημείο μας δείχνει την διαφορά των αποστάσεων του απο τις πηγές ενώ ταυτόχρονα έχουμε και την δυνατότητα αλλαγής του μήκους κύματος.

http://www.colorado.edu/physics/2000/schroedinger/big_interference.html Ταινία συμβολής δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού

http://www.ehu.es/acustica/bachillerato/suones/suones.html#EJEMPIOS%20Y%20SIMULACIONES Στάσιμο κύμα. Δύο κύματα που ταξιδεύουν σε αντίθετες κατευθύνσεις και το στάσιμο κύμα που δημιουργούν.

http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaEd/e-wave4.html Δημιουργία στάσιμου κύματος από δύο κύματα που ταξιδεύουν σε αντίθετες κατευθύνσεις.

http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaEd/e-wave5.html Δημιουργία στάσιμου κύματος με ανάκλαση σε ακλόνητο ή ελεύθερο άκρο. Φαίνεται η αλλαγή ή όχι της φάσης κατά την ανάκλαση.

http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/StatWave.htm Στάσιμο κύμα σε χορδή που έχει τα δύο άκρα στερεωμένα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν άσκηση παρόμοια με την 2.36 του σχολικού βιβλίου. Επίσης αλλάζοντας την συχνότητα παρατηρούμε την αλλαγή στο πλήθος των δεσμών που δημιουργούνται. Διαπιστώνεται επίσης ότι στάσιμο κύμα μέγιστου πλάτους έχουμε μόνο για καθορισμένες τιμές της συχνότητας.

http://id.mind.net/~zona/mstm/physics/waves/standingWaves/understandingSWDia1/UnderstandingSWDia1.html Στάσιμο κύμα στις χορδές της κιθάρας και οι αρμονικές που μπορούν να δημιουργηθούν.

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/quincke/quincke.htm Το πρόβλημα 2.51του σχολικού βιβλίου

http://www.amanogawa.com/archive/wavesA.html Ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Φαίνονται τα δύο πεδία κάθετα μεταξύ τους και η διεύθυνση διάδοσης.

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=35 Παρόμοιο με το προηγούμενο.

http://www.lbl.gov/MicroWorlds/ALSTool/EMSpec/EMSpec2.html Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/refraction/refraction.html Διάθλαση , νόμος snell φαινόμενη ανύψωση , ολική ανάκλαση

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=45 Η αρχή του Fermat.

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=49 Ολική ανάκλαση.

http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/RefractionByPrism.htm Διάθλαση μέσα από πρίσμα.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ

http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Rotation.htm Κύλιση ενός τροχού σε οριζόντιο επίπεδο.

http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Oscillator.htm Το πρόβλημα 4.70 του σχολικού βιβλίου

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/dinamica/dinamica.htm Τροχαλία με δύο μάζες. Σχετικό με το παράδειγμα 4.1 σελ.114του σχολικού βιβλίου και το πρόβλημα 4.63.

ΚΡΟΥΣΕΙΣ – DOPPLER

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/meca/chocs2d.html Έκκεντρη ελαστική κρούση δύο μαζών. Σχετικό με πρόβλημα 5.41 του σχολικού βιβλίου

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/con_mlineal/bala_bloque/bala_bloque.htm Πλαστική κρούση βλήματος –ακίνητου σώματος. Πόσο θα εισχωρήσει το βλήμα μέσα στο σώμα;

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/con_mlineal/choques2/choques2.htm Κρούση δύο μαζών και κέντρο μάζας.

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/con_mlineal/balistico/balistico.htm Κρούση και ανακύκλωση.

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/conservacion/balistico/balistico.htm#Actividades Βαλλιστικό εκκρεμές

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/trabajo/plano_inclinado/plano_inclinado.htm Κίνηση σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο .Στο κάτω άκρο του επιπέδου υπάρχει ελατήριο στερεμένο. Μπορούμε να επιλέξουμε αν θα υπάρχει τριβή ή όχι και να καθορίσουμε τον συντελεστή τριβής.

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=214.0 Παρόμοιο με το προηγούμενο αλλά έχει ταυτόχρονα και τις γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας και της επιτάχυνσης με το χρόνο. Μπορούμε επίσης να αλλάξουμε την κλίση του επιπέδου.

http://www.cbu.edu/~jvarrian/applets/doppler1/doppler.htm Doppler

http://www.astro.ubc.ca/~scharein/a311/Sim/doppler/Doppler.html Doppler

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap010221.html Και σπάει το φράγμα του ήχου.

http://library.thinkquest.org/19537/java/Doppler.html Doppler και φράγμα του ήχου.

http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/doppler2.html Doppler με ήχο

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

http://web.physik.rwth-aachen.de/~harm/aixphysik/atom/FRutherford/index2 . Το πρότυπο του Thomson.

http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/rutherford/rutherford.html To πρότυπο του Rutherford.

http://www.waowen.screaming.net/revision/nuclear/rsanim.htm Σκέδαση ακτίνων α σχετικά με το πείραμα του Rutherford.

http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaApp/e-Scatter.html Άλλο ένα applet σχετικό με την σκέδαση.

http://www.harfesoft.de/aixphysik/atom/Rutherford/index.html Το πείραμα του Rutherford.

http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/a2.html Φάσματα διαφόρων στοιχείων.

http://physics.rug.ac.be/fysica/applets/bohr2/index.htm Αποδιεγέρσεις στο πρότυπο του Bohr.

http://physics.gac.edu/~chuck/PRENHALL/Chapter%2031/AABXTEI0.html Αποδιεγέρσεις στο πρότυπο του Bohr.

http://www.colorado.edu/physics/2000/quantumzone/bohr.html Διέγερση και αποδιέγερση στο πρότυπο του Bohr

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

http://library.thinkquest.org/C006011/english/sites/link.php3?link=http%3A%2F%2Fwww.keveney.com%2FEngines.html Ατμομηχανή

http://library.thinkquest.org/C006011/english/sites/link.php3?link=http%3A%2F%2Fwww.keveney.com%2FEngines.html Δίχρονος κινητήρας

http://library.thinkquest.org/C006011/english/sites/link.php3?link=http%3A%2F%2Fwww.keveney.com%2FEngines.html Τετράχρονος κινητήρας του Otto.

http://www.k-wz.de/vmotor/v_omotore.html Τετράχρονος κινητήρας του Otto.

http://library.thinkquest.org/C006011/english/sites/link.php3?link=http%3A%2F%2Fwww.keveney.com%2FEngines.html H μηχανή του Newcomen

http://library.thinkquest.org/C006011/english/jsites/steam_thomas_newcomen.php3?f=2&b=50&j=1&fl=1&v=2 H μηχανή του Newcomen

http://library.thinkquest.org/C006011/english/sites/link.php3?link=http%3A%2F%2Fwww.keveney.com%2FEngines.html Η μηχανή του Watt.

http://library.thinkquest.org/C006011/english/sites/steam_james_watt.php3?v=2 Η μηχανή του Watt

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/carnot/carnot.htm Η μηχανή Carnot

http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaApp/e-gas.html Ιδανικό αέριο σε κύλινδρο.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

http://www.physicsclassroom.com/mmedia/estatics/epn.html Ηλέκτριση με επαγωγή

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/lightning/index.html Αστραπές και κεραυνοί

http://www.physicsclassroom.com/mmedia/estatics/esn.html Ηλεκτροσκόπιο

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/electrico/cElectrico.html Δυναμικές γραμμές και ισοδυναμικές επιφάνειες.

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_electrico/graaf/graaf.htm Η μηχανή Van de graaf

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday2/index.html Το πείραμα του Faraday

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday/index.html Το 1ο πείραμα του Faraday

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/induccion/caida/caida.htm Αγωγός που πέφτει σε επαφή με σιδηροτροχιές μέσα σε μαγνητικό πεδίοκαι αποκτά οριακή ταχύτητα

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/induccion/espira/espira.htm Πλαίσιο εισέρχεται σε μαγνητικό πεδίο με αποτέλεσμα δημιουργία ρεύματος εξ’επαγωγής.

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/induccion/varilla/varilla.htm Αγωγός κινείται σε μαγνητικό πεδίο σε επαφή με σιδηροτροχιές (κλειστό κύκλωμα) και κυκλοφορεί ρεύμα εξ’επαγωγής

http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Induction.htm Το ίδιο με το προηγούμενο αλλά σ’αυτό φαίνεται και η απαραίτητη εξωτερική δύναμη (κανόνας Lenz)

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/mov_campo/mov_campo.html Κίνηση φορτίου σε ομογενές ηλ.πεδίο κάθετα στις δυναμικές γραμμές

http://surendranath.tripod.com/Applets/Electricity/MovChgMag/MovChgMagApplet.html Κίνηση φορτίου σε μαγνητικό πεδίο

http://kurs.cfl.se/javaapplets/Fysik/java/fendt/physengl/mfwire.htm Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου αγωγού

ΧΗΜΕΙΑ

http://www.quia.com/rr/4051.html Ενα παιγνίδι με το PH

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου